Kihon waza

prof. Kozo Ando
8 dan kyoshi

BOKUTŌ-NI YORU KENDŌ
KIHON-WAZA KEIKO-HŌ

Kendo kihon-waza z użyciem bokutō

 

Kihon 1Ippon uchi-no waza
Shō-men; kote; dō (migi-dō) i tsuki

Kihon 2Ni-san-dan uchi-no waza (renzoku waza)
Kote-men

Kihon 3Harai waza
Harai-men (omote)

Kihon 4Hiki waza (tsuba-zeriai)
Hiki-dō (migi-dō)

Kihon 5Nuki waza
Men-nuki-dō (migi-dō)

Kihon 6Suriage waza
Kote-suriage-men (ura)

Kihon 7Debana waza
Debana-kote

Kihon 8Kaeshi waza
Men-kaeshi-dō (migi-dō)

Kihon 9Uchi-otoshi waza
Dō (migi-dō) uchi-otoshi-men